Kedy:
23. február 2021 @ 13:00
2021-02-23T13:00:00+01:00
2021-02-23T13:15:00+01:00
Kde:
ONLINE
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Mesto Partizánske

Primátor mesta Partizánske v zmysle zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva

15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom,

ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2021 o 13.00 h formou videokonferencie s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom od predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 15.12.2020
 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 4. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 2 VZN mesta Partizánske č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Partizánske
 5. Návrh na schválenie VZN mesta Partizánske č. 1/2021 o obmedzeniach pre prevádzkovanie hazardných hier na území mesta Partizánske
 6. Návrh na schválenie Aktualizácie č. 1 Poriadku odmeňovania poslancov MsZ a ostatných fyzických osôb orgánov samosprávy
 7. Informácie o činnosti výborov mestských častí a komisii pri MsZ za rok 2020
 8. Návrh na personálne zmeny
 9. 1-6 Informácia o rozpočtovom opatrení č. 9,10,11,12,13,14/prim/2020 pre rok 2020
 10. Návrh zmeny č. 1/MsZ/2021 rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2021
 11. Návrh na zabezpečenie splatenia záväzku
 12. Možnosti podpory lokálnej ekonomiky na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom – 2. vlna
 13. Návrh na schválenie spoluúčasti mesta Partizánske na projekte
 14. 1-2 Návrh na schválenie doplnenia novej žiadosti do aktualizácie ÚP mesta Partizánske
 15. 1-9 Návrhy na schválenie predaja, prenájmu pozemkov, nebytových priestorov.
 16. Interpelácie, diskusia
 17. Záver

Zasadnutie ms. zastupiteľstva môžete sledovať prostredníctvom videokoferencie.